01.3.2020 15:14:48

Výber zahraničných štátnych príslušníkov na štúdium v Rusku v rámci kvóty na rok 2020-2021

Ilustračné foto
Ilustračné foto
(foto: zdroj: studyinrussia.ru)


Ministerstvo zahraničných vecí Ruska, Ministerstvo školstva a vedy Ruska a Rossotrudničestvo sa bezprostredne zúčastňujú na plánovaní, organizovaní a zabezpečovaní výberového konania v rámci realizácie Nariadenia vlády Ruskej federácie č. 891 zo dňa 08. 10. 2013 о stanovení kvóty na vzdelávanie zahraničných štátnych príslušníkov a osôb bez štátnej príslušnosti v Ruskej federácii (ďalej iba kvóta).Výberové konanie sa uskutočňuje v súlade s Pravidlami výberu zahraničných štátnych príslušníkov a osôb bez štátnej príslušnosti na štúdium v rámci kvóty stanovenej vládou Ruskej federácie na vzdelávanie zahraničných štátnych príslušníkov a osôb bez štátnej príslušnosti, ktoré boli schválené Výnosom Ministerstva školstva a vedy Ruska č. 844 zo dňa 28. 07. 2014 a zaevidované Ministerstvom spravodlivosti Ruska dňa 03.10.2014 pod číslom 34236 (ďalej iba – Pravidlá výberu).

Zahraniční štátni príslušníci a osoby bez štátnej príslušnosti, ako aj ruskí krajania žijúci v zahraničí, ktorí prejavia záujem o štúdium v Ruskej federácii financované z prostriedkov federálneho rozpočtu v rámci kvóty schválenej vládou Ruskej federácie, podávajú doklady za účelom účasti na prijímacích skúškach na zastupiteľstvá agentúry Rossotrudničestvo, a v tých krajinách, kde nie je zastupiteľstvo Rossotrudničestva, na diplomatickú misiu Ruskej federácie (ďalej iba zahraničné zastupiteľstvo). Doklady sa podávajú v papierovej forme alebo sa zasielajú prostredníctvom informačného systému na zhromažďovanie dokladov EDU.RS.GOV.RU. Podanie dokladov je bezplatné.

Kontakty na všetky zastupiteľstvá Rossotrudničestva môžete nájsť na stránke Rossotrudničestva (http://rs.gov.ru/ru/contacts).

V prípade, ak v krajine nie je zastupiteľstvo Rossotrudničestva, úkony spojené s výberovým konaním vykonáva diplomatická misia, medziiným aj veľvyslanectvo Ruskej federácie.

Kontakty na ruské veľvyslanectvá môžete nájsť na stránke Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie (http://www.mid.ru/ru/maps).

Upozorňujeme vás, že cudzí štátny príslušník sa musí obrátiť na ruské zahraničné zastupiteľstvo na území tej krajiny, ktorej je občanom, bez ohľadu na miesto jeho pobytu.

Osoby bez štátnej príslušnosti a krajania s trvalým pobytom v zahraničí sa obracajú na ruské zahraničné zastupiteľstvo na území tej krajiny, v ktorej majú trvalý pobyt.


VÝBER NA ŠTÚDIUM

Ruské zahraničné zastupiteľstvo sa bezprostredne zúčastňuje na poskytovaní informačnej a konzultačnej podpory cudzím štátnym príslušníkom v otázkach týkajúcich sa výberu a prijímania na štúdium v ruských vzdelávacích inštitúciách.

S postupom pri výbere cudzích štátnych príslušníkov na štúdium v Ruskej federácii v rámci kvóty, so zoznamom potrebných dokladov, termínmi prijímacích skúšok a kritériami výberu sa môžete podrobnejšie oboznámiť na stránke ruského zahraničného zastupiteľstva nachádzajúceho sa na území vášho štátu.

Výber prebieha v dvoch etapách:

- prvú etapu výberu zabezpečujú ruské zahraničné zastupiteľstvá v cudzích štátoch s využitím informačného systému na zhromažďovanie dokladov.

- druhú etapu realizuje Ministerstvo školstva a vedy Ruska (Odbor štátnej politiky v oblasti vysokoškolského vzdelávania, adresa: Moskva, ul. Tverskaja 11, e‑mail: abiturient2019@minobrnauki.gov.ru) a ruské vzdelávacie inštitúcie, ktoré sú ochotné prijať na štúdium cudzích štátnych príslušníkov vybraných v prvej etape.


Prvá etapa výberu zahŕňa:

а) Zber údajov o cudzích štátnych príslušníkoch, uchádzajúcich sa o štúdium na ruských vzdelávacích inštitúciách. Na to, aby bol cudzí štátny príslušník pozvaný na prijímacie skúšky, musí po zaregistrovaní do informačného systému dostatočne kvalitne vyplniť dotazník, priložiť fotografiu, sken pasu, doklad o vzdelaní a vyplnený dotazník v informačnom systéme odoslať na kontrolu.

b) Uskutočnenie prijímacích skúšok. Tým cudzím štátnym príslušníkom, ktorých dotazníky vyhoveli požiadavkám, ruské zahraničné zastupiteľstvo prostredníctvom informačného registračného systému v dostatočnom časovom predstihu zašle informácie o dátume a čase, mieste a podmienkach konania prijímacích skúšok.

Na základe prijímacích skúšok bude zostavený zoznam uchádzačov podľa kvóty pridelenej tej-ktorej krajine. Uchádzači, ktorí uspeli na prijímacích skúškach a boli zaradení do zoznamu, budú o výsledkoch informovaní prostredníctvom vyššie spomínaného systému. Ruské zahraničné zastupiteľstvo v informačnom systéme priebežne kontroluje kvalitu zhromaždených dokladových materiálov jednotlivých uchádzačov. Uchádzači, ktorí prešli výberom, musia doložiť aj potvrdenie o celkovom zdravotnom stave, potvrdenie o vyšetrení na HIV (takéto potvrdenie musia predložiť tí uchádzači, u ktorých doba štúdia presahuje 3 mesiace), úradné preklady a autoreferát (ak sa vyžaduje). V prípade, že zhromaždený dokladový materiál uchádzača bude vykazovať nedostatky, bude vrátený cudziemu štátnemu príslušníkovi zaradenému do zoznamu vybraných uchádzačov spolu s pripomienkami na dopracovanie.

Cudzí štátni príslušníci, ktorí sa uchádzajú o štúdium v odboroch (študijných smeroch, profesijných zameraniach) vyžadujúcich určité tvorivé schopnosti, resp. fyzické a (alebo) psychologické predpoklady, musia absolvovať aj prijímacie skúšky na overenie tvorivých schopností a (alebo) profesijných predpokladov. Uvedené skúšky uskutočňujú príslušné ruské vzdelávacie inštitúcie na území Ruskej federácie. Špecifiká a termíny takýchto dodatočných skúšok si musí zahraničný uchádzač vopred zistiť vo zvolenej vzdelávacej inštitúcii.

c) Zaslanie výsledkov prvej etapy výberu. Ústredie agentúry Rossotrudničestvo posúdi výsledky prvej etapy výberu poskytnuté ruskými zahraničnými zastupiteľstvami a skompletizovaný materiál zašle spolu so sprievodným listom Ministerstvu školstva a vedy Ruska za účelom uskutočnenia druhej etapy výberu.

 

Druhá fáza výberu:

Po doručení výsledkov prvej fázy výberového konania z ústredného aparátu  agentúry Rossotrudničestvo, posúdi ministerstvo školstva a vedy Ruska kandidátov a ich spisy z hľadiska zhody s ustanovenými požiadavkami.

Ministerstvo školstva a vedy Ruska zašle ruským vzdelávacím inštitúciám,  ktoré sú pripravené zaradiť do štúdia zahraničných občanov, zoznamy kandidátov, ktorí prejavili záujem o štúdium v príslušných vzdelávacích inštitúciách, ako aj spisy týchto kandidátov.

Ruské vzdelávacie inštitúcie sa bezprostredne zúčastňujú na výbere kandidátov, ktorí prejavili záujem o štúdium v príslušných vzdelávacích inštitúciách.

Ministerstvo školstva a vedy poskytne ústrednému aparátu agentúry Rossotrudničestva informácie o výsledkoch druhej fázy výberového konania, vrátane výberu študijných odborov, prideľovaní cudzincov do ruských vzdelávacích inštitúcií, ako aj o prideľovaní cudzincov, ktorých úroveň ovládania ruského jazyka je nedostačujúca na zvládnutie hlavného vzdelávacieho programu v ruštine, na prípravné fakulty.

Centrálny aparát agentúry Rossotrudničestvo informuje ruskú zahraničnú agentúru o výsledkoch druhej fázy výberového konania.

Ruská zahraničná agentúra zabezpečuje vzájomné pôsobenie s kandidátmi vybranými na štúdium do vzdelávacích organizácií v  záležitostiach organizácie ich vstupu na územie Ruskej federácie a dostavenia sa týchto kandidátov do príslušných vzdelávacích inštitúcií. Termíny nástupu na štúdium, ako aj kompletný súbor požadovaných dokladov, ktoré musí kandidát so sebou mať, musia byť spresnené priamo vo vzdelávacej inštitúcii, ku ktorej bol cudzinec pridelený.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade otázok týkajúcich sa podania dokumentov na štúdium v rámci kvóty, taktiež o všetkých otázkach ohľadne výberového konania vo Vaše krajine, vrátane termínov  a formy výberových testov, sa musíte sa obrátiť priamo na príslušnú zahraničnú agentúru na území vašej krajiny: Rossotrudničestvo (http://rs.gov.ru/ru/contacts), Veľvyslanectvo (http://www.mid.ru/ru/maps)  a to aj telefonicky a e-mailom.

Pre zabezpečenie korektného vyplňovania žiadosti o účasť v programe získania vysokého a ďalšieho vzdelania vypracovala agentúra Rossotrudničestvo inštrukciu, v ktorej sa krok za krokom podrobne vysvetľuje postup vypisovania každého stĺpca v ktorom sa vyžadujú osobné údaje a priloženie všetkých nevyhnutných dokumentov.

redakcia z Rusemb