04.8.2012 10:55:06

Všetkým členom Slovensko-ruskej spoločnosti !

Zvolávam Valné zhromaždenie Slovensko-ruskej spoločnosti na stredu 30. 1. 2013 o 16:00 hod. do budovy Paneurópskej vysokej školy na Tomášikovej ul. 20 v Bratislave.

Informácia o konkrétnej miestnosti bude na vrátnici.


Program:

1. Otvorenie Valného zhromaždenia

2. Správa o činnosti SRS za r. 2012 a pripravovaných akciách na r. 2013

3. Správa hlavného kontrolóra o hospodárení SRS za r. 2012

4. Diskusia

5. Voľba predsedu SRS a členov Správnej rady

6. Záver


JUDr. Ján Čarnogurský
predseda SRSPozvnka_na_VZ_SRS.doc Pozvnka_na_VZ_SRS.docPozvnka_na_VZ_SRS.doc