04.8.2012 10:55:06

V Rusku sa aktivizujú banky so zahraničným kapitálom

RIA Novosti, Nina Kulikovová.  V posledných decembrových dňoch ruský parlament schválil  legislatívne zmeny, zdokonaľujúce systém prílevu zahraničného kapitálu na ruský trh bankových služieb.

 

I keď zmeny nemožno nazvať kardinálnymi, musia umožňovať, že zahraničný kapitál bude voľnejšie  pretekať do domácich kreditných organizácií. V rovnakom čase najväčšie transakcie  roku 2006  v bankovej sfére Ruska dokazujú, že nerezidenti tu už  konajú dosť aktívne.

 

Úpravy, prijaté k zákonom «O Centrálnej banke RF» a «O bankách a ich činnosti», zjednodušujú procedúru vytvárania kapitálu kreditných organizácií z prostriedkov nerezidentov a približujú ju k procedúre, keď rezidenti vytvárajú kapitál v  kreditných organizáciách. Odteraz nerezidenti, nadobúdajúci akcie kreditnej organizácie, musia v prípade nákupu viac ako  10% akcií, dostať povolenie od Banky Rusko. Ak nadobúdajú od 1 do10%, postačuje oznámenie Národnej banke Ruska (Bank Rossii) o nastávajúcej transakcii. V minulosti bolo nevyhnutné  požiadať o povolenie  CB aj v prípade nadobudnutia menej ako 1% akcií.

Prijaté úpravy nezmenia formu účasti bánk so zahraničným kapitálom v ruskom finančnom systéme  - forma je presne definovaná. V súčasnosti môžu zahraničné banky pracovať v Rusku, otvárajúc dcérske štruktúry so súhlasom centrálnej banky, aj keď je príchod priamych filiálok zahraničných bánk na  ruský trh limitovaný. Toto rozhodnutie bolo prijaté pred nejakým časom lokálnymi administratívami  s cieľom vyrovnať podmienky pre rozvoj bánk so zahraničným kapitálom s podmienkami pre ruské banky. Popritom, i keď sa  existujúce  obmedzenia zachovávajú, posledné legislatívne zmeny demonštrujú veľkú otvorenosť ruského bankového sektoru voči zahraničnému kapitálu a snahu  ruskej administratívy aj ďalej zdokonaľovať domáci bankový systém. Okrem toho, zachovávajúce sa obmedzenia nebránia nerezidentom prichádzať na ruský trh a rozvíjať tu  definované smery bankovej činnosti.

Podľa údajov centrálnej banky 1. decembru roku 2006 bolo v Rusku 1154 komerčných  bánk. Zahraničnú kapitálovú  účasť má 149 finančných ústavov  v súlade so stanovami predpísanom kapitále. Mdzi nimi bolo 51 bánk so stopercentným zahraničným kapitálom a 12 – so zahraničnou účasťou v kapitále viac ako 50%.

Skutočne, činnosť centrálnej banky zameraná na očistenie bankového systému od  nepoctivých účastníkov a života neschopných  organizácií  napomáha zvýšeniu transparentnosti bankového sektoru a rastu kvality ponúkaných služieb a manažmentu. Postupné zlepšovanie makroekonomickej situácie v Rusku a intenzívny rast, pozorovateľný v posledných rokoch v ruskej bankovej sfére, vedie k tomu, že sa miestny trh  stáva  pre cudzincov lákavým. А dovŕšenie všetkých dvojstranných rokovaní Ruska o vstupe do  WTO určite poslúži ako dodatočný stimul pre zahraničných investorov, ktorí v minulosti nezamýšľali vstúpiť na ruský bankový trh.

Už v súčasnosti, podľa údajov Banky Ruska, podiel nerezidentov v celkovom kapitále  ruského bankového systému rastie. Ak  začiatkom roka 2006 predstavoval  11,2%, podľa údajov k 1. októbru už dosahoval 14,4%. Pritom, za tri štvrťroky roku 2006 tempo vzrastu vkladov fyzických osôb, umiestnených v bankách so zahraničnou účasťou, prevyšovali priemerné ukazovatele  pre bankový sektor.

Zároveň sa  mení charakter aktivity bánk so zahraničným kapitálom v Rusku. Ak sa tieto banky v minulosti v podstate snažili vstúpiť na ruský trh a len naznačiť na ňom svoju prítomnosť, teraz niektoré z nich (v prvom rade veľké,  sieťové západné s veľkým kapitálom) sú už pripravené získavať plnohodnotných hráčov ruského trhu. Predovšetkým takých, ktorí ponúkajú výkonné  maloobchodné programy a majú v regiónoch širokú sieť filiálok. V roku 2006 bolo niekoľko významných nákupov takéhoto druhu.

Po prvé – rakúska skupina Raiffeisen International kúpila 100% ruskej «Impexbanky» za  $550 mil. a v sa zlučuje  s jej «dcérou» ZAO Raiffeisenbank Austria,  ktorá pôsobí na ruskom trhu.

Po druhé – francúzska skupina  Societe Generale nadobudla  20% akcií  domácej «Rosbanky» za $634 mil. a uzavrela opciu na nákup do konca roku 2008 ešte 30% za $1,7 mld. Pritom Societe Generale už v Rusku pôsobí pod inými značkami. Tu pracuje jej  100%-ná dcérska štruktúra «Bank Societe Generale Vostok» a tiež  spoločnosť «Rusfinance» - jeden z lídrov trhu spotrebiteľského úverovania  a banka «DeltaKredit» - jeden z lídrov na trhu hypotekárneho úverovania.

A «Impexbanka» i  «Rosbanka» vstupujú  do centrálnou bankou zverejnenej tridsiatky najväčších ruských bánk a majú veľké množstvo  pobočiek v ruských regiónoch. Podľa slov ministra financií RF Alexeja Kudrina, tieto obchody zdôrazňujú, že bankový sektor Ruska zvyšuje svoju príťažlivosť, stáva sa viac civilizovaným.

Po tretie – v novembri švédska finančná skupina Nordea oznámila nadobudnutie 75,01%  akcii ruskej  «Orgresbanky» za  $313,7 miliónov. Tak, ako aj predchádzajúci zahraniční investori, finančná skupina počíta s využívaním výhod  siete filiálok  nadobúdanej kreditnej organizácie a tak dosiahnuť niektoré segmenty  ruského bankového trhu.

Sú aj iné príklady  uskutočnených alebo len  naplánovaných obchodov. Avšak je zjavné, že pozitívne zmeny na ruskom trhu nezostali bez povšimnutia  a zahraničné banky   aktívne študujú možnosti rozvoja retailového podnikania v Rusku. Na druhej strane ruské banky majú záujem o spoluprácu so zahraničnými finančnými ústavmi, pretože kvôli rozvoju podnikania pociťujú potrebu zvýšenia vlastného kapitálu. Ba čo viac, nevyhnutnosť konkurovať cudzincom ich núti  zvyšovať transparentnosť svojich obchodov a zlepšovať korporatívne   riadenie.

Otázka o tom, nakoľko bude táto konkurencia  v konečnom dôsledku škodlivá pre domáce banky, zatiaľ zostáva otvorená. Nemožno nepriznať, že všetky veľké zahraničné banky, prichádzajúce na ruský trh, sú konkurencieschopnejšie ako domáce. Jednako, podľa slov ministra Kudrina, podiel zahraničného kapitálu v ruskom bankovom systéme, sa   bude zvyšovať postupne a za 5-7 rokov vzrastie do 30-35%. Takým spôsobom, presila zahraničných hráčov v ruskom bankovom systéme  nebude, а rozvíjanie konkurencie  bude osožné ruskému spotrebiteľovi, - myslí si minister.

To, že v Rusku pracuje  stále väčšie množstvo bánk s účasťou nerezidentov a to, že  všetky aktívne nadobúdajú podiely v ruských komerčných bankách potvrdzuje, že  domáci bankový systém sa už stal otvoreným  a tiež to, že  neustále zdokonaľuje.