06.7.2019 00:16:46

Text listu o vystúpení z NATO schválený aklamáciou 27.6.2019

Prikladáme text listu o vystúpení z NATO, schváleného aklamáciou na verejnom zhromaždení dňa 27. 6. 2019 na námestí SNP v Bratislave. Anglický preklad listu bol zaslaný poštou doporučene dňa 1. 7. 2019 z Hlavnej pošty na nám. SNP v Bratislave s podacím číslom RE790466415SK na poštovú adresu Veľvyslanectva USA v Bratislave.

 

 

List vláde USA

 

               Vláda Spojených štátov amerických

                                                                     Washington, D. C.

                                                                      U S A

 

                                                                      Bratislava, 27. 06. 2019.

 

Vážení páni,

 

dňa 24. augusta 1949 nadobudla platnosť Severoatlantická zmluva o NATO. V roku 2004 sa stalo členom NATO aj Slovensko. Podľa článku 13 Severoatlantickej zmluvy môže po dvadsiatich rokoch platnosti zmluvy každá zmluvná strana  odstúpiť od zmluvy rok potom, ako predloží vláde Spojených štátov amerických oznámenie o vypovedaní zmluvy a táto podá informáciu vládam ďalších zmluvných strán o uložení každej takej výpovede.     My, účastníci verejného zhromaždenia v Bratislave proti americkým základniam na území Slovenska sme schválili symbolické odstúpenie od zmluvy o NATO. Sme presvedčení, že náš názor zdieľa väčšina obyvateľov Slovenska. K takémuto kroku sme sa rozhodli preto, že Spojené štáty ako kľúčový štát NATO rozpútava vojny na Blízkom východe a v severnej Afrike (Irak, Sýria, Lýbia, hrozí vojna s Iránom), ich zmysel nie je jasný, ale hynú tam tisíce civilných obyvateľov. K účasti na vojnách vyžadujú aj vojakov členských krajín NATO. Aliancia nám vnucuje ako nepriateľa Rusko, ktorého väčšina obyvateľov Slovenska nepovažuje sa svojho nepriateľa.

Žiadame vás, aby ste s týmto listom postupovali podľa článku 13. Severoatlantickej zmluvy.

 

Účastníci verejného zhromaždenia proti základniam USA na území      Slovenska, Bratislava, námestie Slovenského národného povstania

 

Za správnosť: JUDr. Ján Čarnogurský st.

 

Na vedomie: Úrad vlády SR, Bratislava, nám. Slobody 1

                          Úrad prezidenta SR, Bratislava, Hodžovo nám. 1

                           Kancelária predsedu NR SR, Bratislava, nám. Alexandra Dubčeka 1

 

*

list v anglickom jazyku

Letter to the government of the USA

 

                                                                          Government of the United States of America

                                                                          Washington, D. C.          

                                                                          USA

 

                                                                          Bratislava, 27 June 2019.

 

Dear Sirs,

 

The North Atlantic Treaty on NATO came into force on 24 August 1949. Slovakia also became a member of NATO in 2004. In accordance with article 13 of the North Atlantic Treaty, after the treaty has been in force for twenty years, each party to the treaty may cease to be a member of the treaty one year after having submitted notice of denunciation to the government of the United States of America and this government informing the governments of the other parties to the treaty of deposit of this notice of denunciation. We, participants in the public assembly in Bratislava against American bases within the territory of Slovakia have approved symbolic withdrawal from the treaty on NATO. We are convinced that our opinion is shared by the majority of the Slovak population. We have decided to take this step because the United States, in its capacity as a key member of NATO, is unleashing war in the Middle East and in North Africa (Iraq, Syria, Libya and war with Iran looms), the aim of which is not clear, but which is leading to the deaths of thousands of civilian victims. Soldiers from the member countries of NATO are also required to participate in these wars. The alliance forces us to perceive Russia as an enemy, a country which the majority of the Slovak population does not see as its enemy.

We ask that you treat this letter within the meaning of article 13 of the North Atlantic Treaty.

 

Participants in the public assembly against US bases within the territory of Slovakia, Bratislava, námestie Slovenského národného povstania

 

 

Person responsible for accuracy: JUDr. Ján Čarnogurský  sen.

                                            

J.Čarnogurský