04.8.2012 10:55:06

Spoločné vyhlásenie slovenského prezidenta I. Gašparoviča a ruského prezidenta D. Medvedeva k ukončeniu druhej svetovej vojny

V čase blížiaceho sa 65. výročia ukončenia 2. svetovej vojny v Európe, ktorá sa stala najväčšou tragédiou v histórii ľudstva, vzdáva Slovenská republika a Ruská federácia hold pamiatke mnohých miliónov obetí.

Hlavy oboch štátov vyzdvihujú zásadný prínos národov ZSSR, ktoré znášali hlavné bremeno 2. svetovej vojny, na oslobodení Európy od nacizmu. S úctou a vďakou si pripomínajú pamiatku členov protihitlerovskej koalície, odbojového hnutia, partizánov, antifašistov a všetkých tých, ktorí sa aj za cenu vlastného života statočne postavili na odpor agresii a teroru.

Na Slovensku neupadne do zabudnutia pomoc Červenej armády Slovenskému národnému povstaniu a spoločný boj proti okupantom, ktoré upevnili tradičné priateľské vzťahy našich národov.

Ruská federácia je vďačná Slovenskej republike za to, že na svojom území zabezpečuje dôstojnú údržbu a starostlivosť o ruské vojenské cintoríny. Obe strany vyhlasujú, že budú aj naďalej starostlivo chrániť pomníky tým, ktorí počas 2. svetovej vojny bojovali proti nacizmu.

Slovenskú republiku a Ruskú federáciu spájajú spoločné spomienky na obete vojny a spoločný boj proti silám, ktoré ju rozpútali. Aj naďalej budú robiť všetko preto, aby nedošlo k oživeniu starých alebo vzniku nových foriem nacionalistických ideológií a nevraživosti, a taktiež snáh bagatelizovať vinu nacistov a ich stúpencov.

Slovenská republika a Ruská federácia vychádzajú z toho, že objektívny vzťah k histórii a jej rešpektovanie je meradlom zodpovedných a civilizovaných medzištátnych vzťahov v rámci celej Európy zameraných na vzájomné porozumenie a spoluprácu. Súhlasia s tým, že základným princípom modernej interpretácie dejinných udalostí by mala byť snaha historikov o čo najobjektívnejší výklad historických faktov. K otvorenej diskusii na tieto témy by mohla prispieť debata v akademickom prostredí, okrem iného aj v rámci Slovensko-ruskej komisie historikov. Strany očakávajú, že sa s takýmto vnímaním stotožnia všetci tí, ktorí sú ochotní pracovať na vytváraní bezpečného a stabilného sveta, kde nemá miesto xenofóbia, rasizmus a diskriminácia v akejkoľvek podobe.

Slovenská republika a Ruská federácia potvrdzujú spoločný zámer aj naďalej sa intenzívne podieľať na budovaní mierovej a prosperujúcej Európy, ktorej základom je dodržiavanie medzinárodného práva a princípov slobodného a demokratického rozvoja štátov, ako aj rešpektovanie neodňateľných občianskych práv, slobôd a dôstojnosti. Obe krajiny vyhlasujú, že sú na základe spoločných záujmov, vzájomnej úcty a prospechu odhodlané úzko spolupracovať a hľadať spoločne s ostatnými štátmi riešenia pre také hrozby a výzvy 21. storočia, ako je medzinárodný terorizmus, cezhraničná kriminalita, šírenie zbraní hromadného ničenia, energetická bezpečnosť a klimatické zmeny.

Hlavy oboch štátov potvrdzujú, že princípy priateľstva, vzájomnej dôvery, otvorenosti, všestrannej spolupráce a partnerstva tvoria základ moderných slovensko-ruských vzťahov. Strany chcú aktívne podporovať široké uplatňovanie týchto princípov v celoeurópskej a medzinárodnej praxi a vidia v nich účinnú prevenciu tragédií minulosti a záruku vytvorenia priaznivej budúcnosti pre ľudský život a ďalší rozvoj ľudskej civilizácie.

Prezident Slovenskej republiky
Ivan Gašparovič

Prezident Ruskej federácie
Dmitrij A. Medvedev