04.8.2012 10:55:06

Profesor Boleslav Tejkovsky: V spojenectve so Západom Poľsko slablo, v spojenectvo s Ruskom silnelo.

B. Tejkovský je nepochybne jedným z najvýraznejších predstaviteľov súčasných poľských politických myšlienok. Je pansláv, zarytý protivník rusofóbie, ktorá je taká blízka poľskej vládnucej triede. Vždy bol zástancom spojenectva Poľska a Ruska, horlivým zástancom zjednotenia slovanského sveta.
Kvôli nesúladu svojho presvedčenia a oficiálneho kurzu Varšavy sa stal cieľom obrovskej ohováračskej kampane médiách. Ponúkame vám výňatok z jeho rozhovoru pre IA Regnum Novosti.

Reg.: Po katastrofe prezidentského lietadla pod Katyňou sa hovorí o akejsi normalizácii, resp. dokonca až o zlepšení Rusko – poľských vzťahov. Ide o dočasný jav, alebo o dlhodobejšiu tendenciu?
- Táto tragická udalosť a prekonávanie jej následkov pomohli zvýšeniu sympatií Rusov k Poliakom i Poliakov k Rusom. V danej atmosfére štátna moc a aj médiá zvýrazňovali ústretové kroky na zlepšenie vzájomných vzťahov. V rôznych poľských kruhoch sa hovorilo o nevyhnutnosti zmierenia a že čas na to už nastal.
Zároveň sa však iné sily v Poľsku i na Západe reálneho zlepšenia vzťahov zľakli. A tak bola antiruská kampaň po krátkej odmlke obnovená. Pričom k starým obvineniam sa pridali nové, vyfabrikované príčiny katastrofy pod Smolenskom.
Napriek tomu proces zlepšovania Rusko – poľských vzťahov existuje. V ktorejkoľvek chvíli však môže byť prekazený vôľou západných patrónov, konkrétne v NATO, podľa ktorých je hlavnou úlohou Poľska udržiavať neustály konflikt s Ruskom. Toto neustále nepriateľstvo je predovšetkým organizované USA a Nemeckom vďaka ich antipoľských a antiruských záujmov. Aj príklad na to už existuje – americké rakety Patriot v Moragu.

Reg.: Na bývalé Rusko – poľské vzťahy vždy vplývali odlišné hodnotové kritériá. V súčasnosti sa hovorí o potrebe vytvárať ich na základni pragmatických ekonomických záujmov. Stačí to? Alebo treba k pragmatizmu pripojiť aj iné hodnoty?
- Poľsko – ruské vzťahy neboli vždy zaťažené historickými pretenziami. Trvalé konflikty začali po začiatku panovania cudzincov na poľskom tróne. Títo vladári vnímali Rus, ktorá bola voči Poľsku priateľsky naklonená ako kvalitatívne príhodné územie na expanziu. Expanziu až po Smolensk. Potom nastalo delenie, v rámci ktorého Rusko odobralo Poľsku litovské a ruské kraje a samotné Poľsko si rozdelili Prusko s Rakúskom
Z časti Poľska, okupovanej Nemeckom, bolo Viedenským kongresom vytvorené Poľské kráľovstvo v zostave ruského impéria. Po 1. svetovej vojne obsadilo Nemeckom podporované znovuzrodené Pilsudského Poľsko bieloruský Minsk a ukrajinský Kyjev, následkom čoho sa uskutočnili boľševické pochody na Varšavu. Vďaka poľskému víťazstvu bola k nemu pripojená aj časť litovských a rusínskych území. V skutočnosti sú však Poľsko – ruské a presnejšie Poľsko – sovietske problémy spojené s 2. svetovou vojnou.
Možno, že vzájomné ťažkosti vyjasňovania si dávnych problémov nutkajú niektorých ruských i poľských politikov po novom budovať vzájomné vzťahy nepozerajúc na históriu. Vzťahy, založené len na pragmatických politických záujmoch.
Áno na začiatok normalizácie sa to premeniť môže, na úplne zmierenie to však nestačí. Preto treba z minulosti „vyniesť“ na svetlo aj iné hodnoty a práve ony by sa mohli stať základom skutočnej a širokospektrálnej budúcej spolupráce a nielen pragmatického Poľsko-ruského „zmierenia“.
Ide o cenné a neprehliadnuteľné hodnoty. O spoločné etnické a kultúrne slovanské korene, o spoločné začiatky našich národov a štátnosti, o spoločnú náležitosť k slovanstvu ako ku skutočnej geopolitickej realite, o spoločný odpor nemeckej expanzii, vrátane známeho Drang nach Osten.
Výsledkom nášho spoločného boja bolo množstvo prelomových víťazstiev. Pripomenúť si stačí víťazstvo nad Teutónskym rádom v roku 1410 pri Grunwalde (600. výročie) a tiež víťazstvo nad fašizmom v roku 1945.
Najdôležitejšou hodnotou je prirodzené Poľsko - ruské spojenecké spoločenstvo, ktoré vychádza zo spoločných hrozieb a taktiež zo vzájomných možností dosiahnutia najvyššieho rozvoja. Poľsko a Rusko sa potrebujú na zabezpečenie svojej dlhodobej bezpečnosti a úspešného materiálneho a duchovného rozkvetu.
Poľsko - ruský zväz , to je sila, ktorá zadržiava imperializmus a predlžuje mierové obdobie v Európe. Preto večná imperialistická nemecká a vôbec západná doktrína, ktorú si prisvojila pronemecká fašistická organizácia ukrajinských nacionalistov a ukrajinská povstalecká armáda, vyhlasovala: „Nedovoliť zmierenie Poliakov a Rusov. Všetkými spôsobmi rozhnevať Poliakov a Rusov“.
Imperialisti chceli a aj chcú vmontovať Poľsko do západných štruktúr a použiť ho proti Rusku. V priebehu celej svojej histórie Poľsko vo zväze so Západom slablo a vo zväze s Východom, s Ruskom naberalo silu.

Reg.: Známy režisér K. Zanussi nedávno vyhlásil, že slovo „Slovan“ sa v Poľsku stalo nadávkou a že poľská spoločnosť sa nehlási k svojmu slovanskému pôvodu.
- Zanussi klame. Slovo „Slovan“ nie je nadávkou a poľská verejnosť sa nesnaží zbaviť svojho pôvodu. Skôr naopak, Poliaci sa doň čoraz viac vciťujú. Spája ich s Rusmi, Čechmi, Srbmi a inými Slovanmi.
Zanussi je známy svojimi protipoľskými a protislovanskými názormi, touto lžou vyjadruje len svoje želanie a zverejňuje plány našich nepriateľov. Zbaviť nás slovanstva pre nich znamená ľahšie nás postaviť proti Rusom. A práve o toto im ide v prvom rade!
Prestať byť Slovanom však znamená prestať byť aj Poliakom. Odmietajúc svoje slovanstvo, odmietame s ním aj svoju poľskosť.
Všetky tieto snahy smerujú k tomu aby sme sa stali pracovnou masou bez národnosti, ktorá sa nazýva Európania. Tento plán je však už na počiatku odsúdený na krach, pretože prirodzená európska integrácia prebieha s pomocou národov a nie proti nim.

Reg.: Dá sa v najbližšej budúcnosti očakávať vytvorenie nového panslávskeho projektu, ktorý by bol protiváhou euroatlantickému globalizmu?
- Vytvorenie nového panslávskeho projektu, čiže všeslovanskej idey – to je už skutočný fakt.
Jeho predzvesťou sa stalo medzinárodné slovanské hnutie na VII. všeslovanskom zjazde v Prahe v roku 1998. Veď aj kvôli tomu sa realizovala expanzia NATO a EÚ na Východ, do slovanských krajín. V rozvíjaní idey pokračoval VIII. všeslovanský zjazd v Moskve a IX. všeslovanský zjazd v Minsku v roku 2008. Všetky upierali pozornosť k I. všeslovanskému zjazdu, ktorý sa uskutočnil v Prahe v roku 1848.
Rozvíjajúca sa slovanská idea zakladá bázu Slovanského zväzu, ktorý spojí nezávislé slovanské národy a štáty a taktiež štáty, ktoré sú so slovanstvom historicky späté. Vytvorilo by sa tým mnohonárodné euroázijské spoločenstvo, ktoré by dokázalo byť protiváhou globálnemu euroamerickému, resp. euroatlantickému spoločenstvu.
Vytvorenie a realizácia všeslovanskej idey je historickou nevyhnutnosťou, ktorá umožní slovanským národom nielen prežiť, ale aj splniť historickú úlohu pri formovaní svetovej civilizácie.

Reg.: Dá sa povedať, že súčasné Poľsko je riadené spoza jeho hraníc? A dá sa to isté povedať o súčasnom Rusku?
- Skutočne, súčasné Poľsko je riadené z vonku. Vyplýva to z jeho príslušnosti k EÚ, ktorá má centristický charakter a kde sú vonkajšie zákony postavené nad vlastné poľské.
Práve týmto kľúčom bolo zlikvidované poľské lodiarstvo.
O tom, že o Poľsku sa rozhoduje spoza hraníc dosvedčuje i jeho príslušnosť k NATO. Poľsko v ňom plní všetky pokyny USA, vrátane škodiacich našim národným záujmom. Príkladom toho je úslužný súhlas s rozmiestnením antiruských vojenských základní USA.
Aj z tohto vyplýva, že Poľsko nie je suverénnou krajinou.
Z takého istého pohľadu sa nedá porovnávať Rusko a Poľsko. Rusko je suverénne, riadené zo svojho vnútra a vlastnou mocou. Inak ani nemôže byť ak chce byť superveľmocou ovplyvňujúcou osud sveta.
Samozrejme, že pri tom musí vychádzať aj z rozloženia svetových síl. V každom prípade sú však ústupky len jeho vlastným rozhodnutím a nie direktívami, ktoré nariadili spoza hraníc.

Reg.: Je známe, že doma v Poľsku ste sa ocitli pod tlakom represií. Takto sa poľskí činovníci mstia na zástancoch reálneho zbližovania s Ruskom?
- Viete aké to boli represie? Zavreli ma do väzenia, odsúdili ma na podmienečné väzenie, prenasledovali ma médiá. Najhorším však bolo rozhodnutie súdu, ktorým ma odsúdili na povinné psychiatrické vyšetrenie v zatvorenej nemocnici pre duševne chorých. Toto všetko sa robilo v mene mojej ľudskej i politickej diskvalifikácie.
Uvedomme si, že všetko sa dialo v podmienkach „čarovnej“ západnej demokracie, ktorá bola Poľsku vnútená Západom.
V súčasnosti sa tieto represie dejú viac potichu, ale o to účinnejšie. Napríklad cez zákaz môjho objavenia sa v médiách.

Reg.: Čo musí Poľsko a Rusko priniesť svetu v 21. storočí?
- Poľský a ruský národ sa od ostatných líšia vysokou mierou duchovnosti. Misia našich národov je dať svetu slovanskú civilizáciu, funkčnú spoluprácou medzi národmi, civilizáciu mieru, tvorivosti a spravodlivosti. Slovanská civilizácia bude alternatívou západnej, ktorá už vyčerpala všetky svoje možnosti a dnes prináša len agresiu a morálny úpadok.
Poľsko a Rusko musia dať svetu aj obraz oduševnelého a tvorivého človeka, ktorý nahradí západný obraz materialistu a spotrebiteľa. Rusko čoskoro prekvapí svet svojím duchovným a materiálnym prekvitaním. Rusko má od Boha všetko čo ho k tomu privedie.
Podľa regnum.ru v. mikunda (krátené)