29.3.2020 12:10:34

Oficiálne vyhlásenie členov núdzového summitu G20 o výzve COVID-19

Ilustračný obrázok
Ilustračný obrázok
(foto: Pixabay)


Irak, 28. marca 2020 (AM. TASS) – Krajiny, ktoré sa zúčastnili núdzového summitu G20 o koronavíruse, prijali záverečné vyhlásenie (armadnymagazin.sk):

 Nevídaná pandémia COVID-19 je presvedčivou pripomienkou našej prepojenosti a zraniteľnosti. Tento vírus nerozpoznáva hranice. Boj proti tejto pandémii vyžaduje prijatie transparentných, rozhodných, koordinovaných, ambicióznych a vedecky podložených globálnych opatrení v duchu solidarity. Sme rozhodnutí vystúpiť jednotným frontom proti tejto spoločnej hrozbe.

Šokuje nás tragická smrť a utrpenie ľudí na celom svete. Boj proti pandémii a súvisiace zdravotnícke, sociálne a ekonomické dôsledky sú našou absolútnou prioritou. Stále čelíme pandémii a vyjadrujeme vďačnosť a podporu všetkým zdravotníkom v popredí tohto boja.

Skupina G20 je spolu so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), Medzinárodným menovým fondom (MMF), skupinou Svetovej banky (WBG), Organizáciou Spojených národov (OSN) a inými medzinárodnými organizáciami konajúcimi v rámci svojich súčasných právomocí odhodlaná robiť všetko možné pre prekonanie pandémie. 


Zaviazali sme sa vyvinúť všetko úsilie, a to ako jednotlivo, tak spoločne:

– chrániť životy ľudí;

– zachovanie pracovných miest a úroveň príjmov;

– obnovenie dôvery v budúcnosť, zachovanie finančnej stability, obnovenie hospodárskeho rastu a jeho ďalšie zrýchlenie

– minimalizovať narušenie obchodu a globálne hodnotové reťazce;

– pomoc všetkým krajinám, ktoré to potrebujú;

– koordinácia opatrení v oblasti verejného zdravia a financií.

 

Boj s pandémiou

Zaväzujeme sa prijať všetky potrebné zdravotné opatrenia a snažíme sa poskytnúť dostatočné finančné prostriedky na obmedzenie pandémie a na ochranu ľudí, najmä tých najzraniteľnejších. Budeme poskytovať včasné a transparentné informácie, zdieľať epidemiologické a klinické údaje a zdieľať materiály potrebné pre výskum a vývoj a posilňovať systémy zdravotníctva po celom svete, vrátane podpory úplnej implementácie medzinárodných zdravotných predpisov WHO (IHR, Rok 2005). Budeme rozširovať naše výrobné zariadenia tak, aby vyhovovali rastúcim potrebám zdravotníckeho materiálu, a aby sme ich široko sprístupnili za dostupné ceny, spravodlivým spôsobom, tam, kde sú najviac potrebné, a čo najskôr. Zdôrazňujeme význam zodpovedných informácií pre verejnosť počas globálnej zdravotnej krízy. 

Plne podporujeme úsilie WHO a sme odhodlaní ďalej posilňovať jej právomoc koordinovať medzinárodný boj proti pandémii, najmä v oblasti ochrany frontových pracovníkov zdravotníckeho sektora a dodávok zdravotníckeho materiálu, najmä diagnostiky a liečby, liečiv a vakcín. Uznávame potrebu naliehavých opatrení na okamžité navýšenie globálneho úsilia v boji proti kríze COVID-19. Okamžite začneme spolupracovať, a to aj so zúčastnenými stranami, na preklenutie medzery vo financovaní strategického plánu pripravenosti a reakcie WHO. Zaväzujeme sa tiež, že dobrovoľne okamžite poskytneme podporu zdrojom Fondu solidarity WHO proti COVID-19, Epidemickej pripravenosti na inovácie (CEPI) a Globálnej aliancii pre vakcíny a imunizáciu (Gavi). Vyzývame všetky krajiny, medzinárodné organizácie, podniky, charitatívne organizácie a jednotlivcov, aby k tomuto úsiliu prispeli.

Aby sme si zaistili našu budúcnosť, zaviazali sme sa posilniť národné, regionálne a globálne kapacity pre boj proti potenciálnym ohniskám infekčných chorôb významným zvýšením nákladov na pripravenosť na epidémiu. Tým sa zlepší ochrana každého človeka, najmä zraniteľných skupín, ktoré sú oveľa náchylnejšie k infekčným chorobám. Zaväzujeme sa tiež spolupracovať na rozšírení financovania výskumu a vývoja vakcín a liekov, využívania digitálnych technológií a posilnenie medzinárodnej vedeckej spolupráce.

Budeme aktívnejšie koordinovať naše úsilie, a to aj so súkromným sektorom, pre rýchlejší vývoj, výrobu a distribúciu diagnostiky, antivírusových liečiv, liečiv a vakcín, vedené úlohy efektivity, bezpečnosti, spravodlivosti, širokej dostupnosti platformou pre financovanie a koordináciu s cieľom urýchliť vývoj a distribúciu vakcín, diagnostických a terapeutických prostriedkov.

 

Zachovanie životaschopnosti globálnej ekonomiky

Zaväzujeme sa, že urobíme všetko, čo je v našich silách, a využijeme všetky dostupné politické opatrenia na minimalizáciu ekonomických a sociálnych škôd spôsobených pandémiou, obnovenie globálneho ekonomického rastu, udržanie stability trhu a posilnenie udržateľnosti.

V súčasnej dobe prijímame naliehavé a energické opatrenia zamerané na podporu ekonomík našich krajín; ochranu pracovníkov, podnikov, najmä malých podnikov, malých a stredných podnikov a najviac postihnutých odvetví; a zabezpečenie primeranej sociálnej ochrany zraniteľných skupín. V rámci cielenej fiškálnej politiky, ekonomických opatrení a záručných mechanizmov prijímame opatrenia na stimuláciu svetovej ekonomiky vo výške viac ako 5 biliónov amerických dolárov, aby sme zneutralizovali sociálne, hospodárske a finančné dôsledky pandémie.

Budeme aj naďalej prijímať rozhodné a ambiciózne fiškálne stimulačné opatrenia. Spoločné akcie skupiny G20 zvýši ich účinnosť, zabezpečí súdržnosť a povedú k vzájomne sa posilňujúcemu účinku. Reakcia tohto rozsahu a rozsahu prispeje k oživeniu svetovej ekonomiky a položí pevný základ pre udržanie pracovných miest a obnovenie hospodárskeho rastu. Našim ministrom financií a vedúcim centrálnych bánk prikazujeme, aby pravidelne koordinovali vypracovanie akčného plánu G20 vo vzťahu k COVID-19 a úzko spolupracovali s medzinárodnými organizáciami, aby čo najskôr poskytli príslušnú medzinárodnú finančnú pomoc.

Podporujeme núdzové opatrenia prijaté centrálnymi bankami v rámci ich právomocí. Centrálne banky podnikajú kroky k zachovaniu pôžičiek domácnostiam a podnikom, k podpore finančnej stability a k zvýšeniu likvidity svetových trhov. Vítame pokračujúce rozširovanie swapových liniek našimi centrálnymi bankami. Podporujeme tiež regulačné a kontrolné opatrenia prijaté k ďalšej podpore hospodárstva s finančným systémom a vítame oznámenia Rady pre finančnú stabilitu (SPS) o koordinácii týchto opatrení.

Vítame tiež kroky, ktoré podnikli MMF a WBG na podporu krajín v núdzi, plne využívať celú škálu schopností v rámci koordinovanej globálnej reakcie a žiadame ich, aby pravidelne informovali G20 o vplyvoch pandémie, opatreniach reakcie a politických odporúčaní. Budeme aj naďalej reagovať na riziká zraniteľnosti dlhov v krajinách s nízkymi príjmami spôsobenými pandémiou. Žiadame tiež Medzinárodnú organizáciu práce (ILO) a Organizáciu pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), aby sledovali vplyv pandémie na zamestnanosť.

 

Boj proti chybám v medzinárodnom obchode

Na základe potrieb našich občanov sa budeme snažiť zabezpečiť cezhraničné dodávky životne dôležitých lekárskych dodávok zásadného významu pre poľnohospodárske produkty a iné tovary a služby a budeme riešiť narušenie v globálnych hodnotových reťazcoch, aby sme chránili zdravie a pohodu ľudí.

Zaväzujeme sa, že budeme aj naďalej spolupracovať s cieľom uľahčiť medzinárodný obchod a koordinovať reakciu tak, aby sme sa vyhli neprimeranému zasahovaniu do medzinárodnej dopravy a obchodu. Zdravotné núdzové opatrenia budú cielené, primerané, transparentné a dočasné. Nariaďujeme našim ministrom obchodu, aby posúdili vplyv pandémie na obchod.

Znovu potvrdzujeme náš cieľ – hľadať slobodné, spravodlivé, nediskriminačné, transparentné, predvídateľné a stabilné prostredie pre obchod a investície a tiež udržiavať naše trhy otvorené.

 

Oživenie globálnej spolupráce

Budeme aktívne a rozhodne spolupracovať s kľúčovými medzinárodnými organizáciami, najmä WHO, MMF a skupinou Svetovej banky, ako aj s multilaterálnymi a regionálnymi rozvojovými bankami s cieľom vyvinúť účinný, vzájomne prepojený, koordinovaný a funkčné súbor finančných opatrení a zaplniť medzery v ich existujúcich sada nástrojov. Zaviazali sme sa posilniť globálne finančné bezpečnostné systémy na podporu rozvíjajúcich sa trhov a rozvojových krajín, ktoré čelia lekárskym, sociálnym a ekonomickým šokom v dôsledku COVID-19.

Sme veľmi znepokojení vážnymi rizikami pre všetky krajiny, najmä pre rozvojové a najmenej rozvinuté krajiny, najmä pre africké a malé ostrovné štáty, v ktorých zdravotnícke systémy a ekonomiky môžu byť na takúto výzvu menej pripravené, ako aj pre zvláštne riziká spojené s utečencami a vysídlencami. Veríme, že posilnenie zdravia v Afrike je kľúčom k zabezpečeniu udržateľnosti globálneho zdravia. Pomôžeme vybudovať kapacity a poskytnúť technickú pomoc, najmä ohrozeným komunitám. Sme pripravení mobilizovať finančné zdroje na rozvojovú a humanitárnu pomoc.

Našim príslušným vyšším úradníkom prikazujeme, aby úzko spolupracovali na podpore globálneho úsilia o zmiernenie dopadov pandémie, a to aj prijatím primeraných opatrení na ochranu hraníc v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, a aby v prípade potreby uľahčili návrat občanov do svojej vlasti.

Veľmi si vážime snahu o zabezpečenie ochrany zdravia našich ľudí odložením významných verejných podujatí, najmä rozhodnutím Medzinárodného olympijského výboru, aby sa termín olympijských hier zmenila na termín najneskôr v lete roku 2021. Podporujeme pevný zámer Japonska organizovať olympijské a paralympijské hry 2020 v Tokiu v plnom rozsahu ako stelesnenie schopnosti ľudstva prekonať skúšky.

Sme pripravení na okamžitú reakciu a ďalšie kroky, ktoré môžu byť vyžadované. Vyjadrujeme svoju pripravenosť znovu sa stretnúť, ak to situácia vyžaduje. Aby sme sa vysporiadali s touto pandémiou, potrebujeme viac ako inokedy globálna akciu, solidaritu a medzinárodnú spoluprácu. Sme presvedčení, že spoločnou prácou to prekonáme. Budeme chrániť životy ľudí, obnoviť stabilitu globálnej ekonomiky a položiť pevný základ pre silný, udržateľný, vyvážený a všestranný rast.


Zoznam účastníkov tohto summitu:

Premiér Austrálie
Prezident Brazílie
Predseda vlády Veľkej Británie a Severného Írska
Nemecký kancelár
Indický premiér
Prezident Indonézie
Predseda Rady ministrov Taliansko
Predseda vlády Kanady
Prezident Čínskej ľudovej republiky
Prezident Južnej Korei
Mexický prezident
Prezident Ruska
Kráľ Saudskej Arábie
Americký prezident
Turecký prezident
Prezident Francúzska
Prezident Juhoafrickej republiky
Japonský premiér

Predseda Európskej rady
predseda Európskej komisie
Vietnamský premiér
Kráľ Jordánka
Predseda vlády Španielska
Korunný princ Abú Zabí
Prezident Rwandy
Premiér Singapuru
Prezident Švajčiarska

 

Vedúci delegácií medzinárodných organizácií:

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie
Generálny riaditeľ Medzinárodného menového fondu
Generálny tajomník Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
Generálny tajomník OSN
Generálny riaditeľ Svetovej obchodnej organizácie
Prezident Svetovej banky
Generálny riaditeľ Medzinárodnej organizácie práce

 

 

 

armadnymagazin.sk