07.1.2014 09:45:44

Odpoveď ministra obrany SR na našu iniciatívu

Pred necelým rokom obdržal vtedajší predseda našej spoločnosti Ján Čarnogurský list ministra obrany SR Martina Glváča, ktorým reaguje na našu iniciatívu umiestniť nejaký symbol, napr. pamätnú dosku na mieste posledného odpočinku nášho významného vojvodcu a rodáka maršala Andreja Hadika v srbskom mestečku Futog (vo Vojvodine).

(Ospravedlňujeme sa za nedopatrenie, že reakciu ministra obrany uverejňujeme až teraz.)

Vážený pán doktor, ďakujem Vám za Váš list, v ktorom navrhujete uctiť si pamiatku maršala Andreja Hadika, potomka slovenského zemianskeho rodu pochádzajúceho z Turca, umiestnením takého symbolu na jeho hrobke, ktorý by pripomínal prepojenosť s jeho rodnou zemou, súčasným územím Slovenska.

Váš podnet posúdili príslušné odborné orgány Ministerstva obrany Slovenskej republiky a v súlade s ich závermi mi dovoľte, aby som Vás informoval o stanovisku v predmetnej veci.

Oceňujem Vašu iniciatívu, ako aj podporu Slovensko-ruskej spoločnosti v súvislosti s predloženým návrhom, ktorý bezprostredne vychádza z úcty k vojenským zásluhám maršala Andreja Hadika.

Maršal Andrej Hadik patrí medzi najvýznamnejšievojenské osobnosti uhorského obdobia slovenských vojenských dejín, ktoré predstavujú jeden zo zdrojov národných a vojenských tradícií Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

V súlade so zhodnotením osobnosti maršala Andreja Hadika, najmä so zameraním na jeho pôvod, vojenskú službu v rakúsko-uhorskej monarchii, ako aj ďalších poznatkov týkajúcich sa samotného miesta hrobky, si Vás dovoľujem informovať, že Váš podnet na umiestnenie symbolu na jeho hrobku, ktorá sa nachádza v Srbskej republike, predstavuje citlivý historický, vojensko-historický, ako aj medzinárodno-politický a diplomatický problém.

Maršal Andrej Hadik bol v období druhej polovice 18. storočia významným vojenským predstaviteľom rakúsko-uhorskej monarchie a v rámci jej armády zastával najvyššie vojenské funkcie. Zároveň vošiel do dejín a stal sa významnou osobnosťou aj pre ostatné národy, ktoré boli jej súčasťou. Z hľadiska teritoriálneho princípu pochádzal z územia súčasného Slovenska, ku ktorému sa hlásia a rozvíjajú jeho odkaz príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky, ale za svojho "krajana" ho považujú aj Maďari, Rakúšania, ako aj Srbi.

Hrobka maršala Andreja Hadika, nachádzajúca sa v sakrálnom monumente rímskokatolíckeho kostola, je jeho súčasťou, odrazom ktorej sú historické artefakty. Umiestnenie akéhokoľvek symbolu na hrobku by predstavovalo zásah do sakrálneho monumentu kostola a mohlo by dôjsť k jeho znehodnoteniu.

Vážený pán doktor, na základe zhodnotenia a celkovej analýzy daného podnetu som toho názoru, že uvedené historické artefakty nachádzajúce sa na jeho hrobke sú postačujúce, pretože sú verným odrazom danej doby, v ktorej maršal Andrej Hadik žil.

Meno maršala Andreja Hadika, ako jednej z najvýznamnejších vojenských osobností uhorského obdobia dejín Slovenska, samo osebe predstavuje symbol, ktorý patrí medzi hlavné zdroje národných a vojenských tradícií Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Zároveň som presvedčený, že v tejto oblasti je široký priestor na rozvíjanie jeho historického a vojensko-historického odkazu pre súčasnosť.

Dovoľujem si poznamenať, že v roku 2004 bola pomenovaná Národná akadémia obrany v Liptovskom Mikuláši po maršalovi Hadikovi. Toto viac než symbolické gesto bolo svedectvom toho, že slovenská verejnosť a osobitne aj Ozbrojené sily Slovenskej republiky a ich príslušníci sa hlásia k historickému významu a odkazu slovenského rodáka, ktorý patril medzi najslávnejších a najschopnejších európskych vojvodcov druhej polovice 18. storočia. V dôsledku reformy vojenského školstva v roku 2008 bola Národná akadémia obrany integrovaná do Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

V tejto súvislosti si dovoľujem uviesť, že sa vytvára priestor na hľadanie ďalších možností v tejto oblasti, pretože v súčasnosti žiaden vojenský útvar ani civilná inštitúcia alebo ulica nenesú jeho meno. Využitie tohto zámeru by korešpondovalo aj s Vaším uvedeným príkladom v liste, že vo Viedni je pomenovaná ulica po maršalovi Andrejovi Hadikovi a v Budapešti sa nachádza jeho socha.

Zároveň mi dovoľte, aby som Vás ubezpečil, že Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej republiky budú i naďalej pokračovať v rozvíjaní odkazu a vojenských zásluh maršala Andreja Hadika.

S pozdravom Martin Glváč, minister obrany SR

Bratislava, 28. marca 2013

redakcia