12.3.2020 16:34:16

Kauza Konev: Dostal som odpoveď z Prahy, zareagoval som

Predseda Slovensko-ruskej spoločnosti
Predseda Slovensko-ruskej spoločnosti
(foto: zdroj: Facebook)


Z Prahy prišla odozva na môj list z 29. januára 2020 vo veci maršal Konev. Odpovedal mi vicestarosta Mestskej časti Praha 6, Mgr. Ján Lacina. Odpoveď prišla v papierovej (listinnej) podobe, uverejňujem jej preskenovaný obsah. Nižšie zverejňujem aj moju následnú reakciu naň...

 


 

 

 

 


 

 


Moja reakcia

 


 

Slovensko – ruská spoločnosť

Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava

e-mail: srs@slovanet.sk; tel. č.: +421 911 636 954

                                         adresa na elektronickú korešpondenciu: jancarnogursky@slovanet.sk

 

                                                                                                          

                                                                                                                  Vážený pán

                                                                                                                  Mgr. Jan Lacina

                                                                                                                  vicestarosta

                                                                                                                  Úrad mestskej časti Praha 6

                                                                                                                  Čs. armády 23

                                                                                                                  160 52 Praha 6

 

                                                                                                                  Bratislava, 10. 3. 2020.

 

 

 

Vážený pán vicestarosta,

 

ďakujem Vám za list z 20. 02. 2020. Osud pomníka maršala Koneva v Prahe nás, Slovensko-ruskú spoločnosť zaujíma z dôvodov, ktoré som napísal v liste starostovi Ondřejovi Kolářovi. Maršal Konev patril do najvyššieho okruhu sovietskych vojvodcov, ktorí porazili nacistickú armádu na Východe a – okrem iného – znemožnili uskutočnenie Plánu Ost.

Slovensko-ruská spoločnosť rešpektuje medzinárodné zmluvy, ktorými je Česká republika viazaná. Podľa Vášho listu zmluvné strany sa budú usilovať o ochranu historických a kultúrnych pamiatok...vrátane pamiatok a pamätných miest spojených s dejinami oboch štátov. Rozumieme tomu tak, že keď pomník maršala Koneva bol postavený v areáli frekventovanej mestskej komunikácie, má na takej komunikácii aj zotrvávať, a to na pôvodnom mieste alebo na podobnom čiže v areáli mestskej komunikácie. Umeleckú koncepciu sochy vytváral autor so zohľadnením miesta, kde bude socha stáť. Nazdávame sa, že by nezodpovedalo zmluve, keby ju mestská časť hodlala premiestniť hoci aj na miesto verejnosti prístupné, ale svojou povahou odlišné od mestskej komunikácie. Povahe mestskej komunikácie nezodpovedá ani areál pamäťovej inštitúcie. My by sme chceli ponúknuť miesto v areáli mestskej komunikácie na Slovensku, ale môžeme hľadať dôstojné miesto aj v Českej republike.

Dôraz na vhodné umiestnenie pomníka/sochy maršala Koneva kladieme aj preto, že doterajšiu diskusiu o pomníku považujeme za nedôstojnú, ba priam urážlivú pre odkaz bojovníkov a najmä obete boja proti fašizmu. Na oslavách výročia bitky na Dukle minulý rok účastníci reagovali veľmi pobúrene na informácie o konaní mestskej časti, týkajúce sa pomníka maršala Koneva. Naše stanovisko zdieľa aj Zväz protifašistických bojovníkov, ktorý združuje posledných účastníkov Slovenského národného povstania.

Pomník by sme chceli umiestniť na súkromnom/čiastočne súkromnom pozemku z dôvodu, aby sa nemohla zopakovať situácia ako v Prahe 6. Všetky kroky budeme uskutočňovať po konzultácii s veľvyslanectvom Ruskej federácie v Prahe, žiadny krok neuskutočníme proti stanovisku veľvyslanectva.

Nie na poslednom mieste chcem upozorniť na javy, ktoré sa vyskytli v posledných mesiacoch. V ruských médiách sa objavujú materiály o účasti Československých légií v ruskej občianskej vojne v rokoch 1918-9. Materiály popisujú ako Československé légie popravovali vojnových zajatcov, ale aj civilné osoby v mestách, ktoré krátkodobo zaujali. Na trase Kazaň – Vladivostok naši legionári popravili tisíce osôb. Uverejňované materiály sa opierajú o svedectvá miestnych obyvateľov, zachované v mestských archívoch, o dobovú tlač, o hlásenia vojenských aj civilných inštitúcií. Pôsobia dojmom vierohodnosti a asi by bolo ťažké ich spochybniť. Uverejňovanie dávam do súvislosti s poslednými rozhodnutia pražskej komunálnej politiky, medzi ktoré patrí aj rozhodnutie Prahy 6 o pomníku maršala Koneva. Československé légie v Rusku boli – ako hovorí aj ich názov – české aj slovenské, slúžili v nich aj Slováci. Sme hrdí na ich bojové výkony na európskych bojiskách, na ich vplyv na rozhodnutia Versailleskej konferencie. Raní nás, ak ich odkaz – odkaz pre Čechov aj Slovákov - utrpí pre nevhodné rozhodnutia pražskej komunálnej politiky.

Vážený pán vicestarosta, prosím Vás, aby ste dostatočným spôsobom informovali zastupiteľstvo o našom postoji a vopred Vám ďakujem za ďalšie informácie vo veci miesta pre pomník maršala Koneva.

 

 

S pozdravom

 

JUDr. Ján Čarnogurský

predseda Slovensko-ruskej spoločnosti

 

 


JUDr. Ján Čarnogurský