22.5.2013 22:26:04

Ján Čarnogurský: Ako nedať byty a rodinné domy exekútorom

Štát sa už celé desaťročie pokúša ochrániť ľudí pred bezohľadnými nebankovými subjektmi a úžerníkmi, ale zatiaľ so striedavým úspechom. Nebankovky a úžerníci poskytnú ľuďom, ktorí sa ocitnú v ťažkých podmienkach, nie príliš veľkú pôžičku, ale jej vrátenie si poistia bytom alebo rodinným domom.

Dlžník niekedy nie je schopný pôžičku vrátiť a veriteľ často robí všetko preto, aby dlžník nemohol pôžičku vrátiť a ponecháva si byt, alebo dom ďaleko vyššej hodnoty, než bola pôvodná pôžička. Obyvateľov bytu alebo domu jednoducho vyhodí, hoci aj na ulicu.

Polícia už dávno dostala príkaz, aby chránila obyvateľov bytu alebo domu a nie novopečeného vlastníka zapísaného na liste vlastníctva, ale zatiaľ to veľmi nepomáha. Pomoc je však jednoduchá. Byty a rodinné domy treba vylúčiť z exekúcií. Z exekúcie je vylúčený štátny majetok, tak prečo by nemohli byť vylúčené aj byty a rodinné domy, ak sú obývané a slúžia pre základné existenčné potreby človeka.

Podľa § 57 ods.1 písm. "d"  Zák. čís. 233/1995 Z.z. o exekučnom poriadku exekúciu súd zastaví, ak exekúcia postihuje veci alebo práva, ktoré sú vylúčené z exekúcie alebo nepodliehajú exekúcii  podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona.

Byty a rodinné domy preto treba vylúčiť z exekúcie.

Pravda, s výnimkou exekúcií na pôžičky, ktoré boli poskytnuté na kúpu alebo výstavbu bytu alebo rodinného domu. Ak by aj takéto byty alebo domy boli vylúčené z exekúcie, viedlo by to k obmedzeniu výstavby bytov a domov, pretože by na ne banky neposkytovali pôžičky.

Vylúčenie bytov a rodinných domov z exekúcií povedie ku zníženiu počtu pôžičiek, ktoré sa budú poskytovať, pretože veľká časť pôžičiek by potom nebola riadne zabezpečená. Počet a objem pôžičiek aj tak treba obmedziť, je ich už teraz príliš veľa. Ľudia si ich často krát berú bez dôkladného premyslenia, či ju budú schopní vrátiť a aké by mohli byť následky nesplácania takejto pôžičky pre celú ich rodinu.

Problém možno riešiť napríklad vložením ustanovenia § 61"d" do exekučného zákona čís. 233/1995 Z.z. v znení:

„Exekúcii nepodlieha byt (§ 43b ods. 4 Zák. čís. 50/1976 Zb. o stavebnom konaní ) alebo rodinný dom ( § 43b ods. 3 citovaného zákona ), stavebne spojené príslušenstvo a spojenie s verejnou komunikáciou, v ktorom najmenej rok pred podaním návrhu na exekúciu má trvalé bydlisko jedna alebo viac osôb. To neplatí, ak ide o exekúciu pohľadávky poskytnutej na kúpu alebo vybudovanie bytu alebo rodinného domu postihnutého exekúciou.“

Koľkým jednotlivcom a rodinám by takáto jednoduchá zmena zákona doslova zachránila existenciu.

Ján Čarnogurský